WSTĘP

Regulamin portalu konsultacji społecznych www.konsultacje.soclab.org.pl, zwany dalej „Regulaminem", zawiera zasady korzystania z portalu konsultacji społecznych www.konsultacje.soclab.org.pl oraz prawa i obowiązki Administratora, Użytkowników portalu oraz Organizatorów konsultacji.

I. DEFINICJE

  1. Administrator – Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych "SocLab", zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym nr KRS 0000396365, NIP: 5423219955, REGON: 200640383, kontaktowy adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Konsultacje społeczne – zbieranie przez Organizatora konsultacji opinii na temat projektów aktów prawnych, a także innych dokumentów definiujących polityki publiczne oraz ważnych działań administacji publicznej.
  3. Konto - dostępne dla Użytkownika miejsce na portalu, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi. Konto tworzone jest w procesie rejestracji. Posiadanie konta jest konieczne do użytkowania funkcjonalności portalu.
  4. Organizator konsultacji - instytucje publiczne (w tym organy administracji rządowej oraz samorządowej każdego szczebla), ciała dialogu obywatelskiego oraz inne podmioty, które chcą prowadzić konsultacje społeczne z wykorzystaniem portalu.
  5. Ogłoszenie o konsultacjach – zaproszenie do wyrażania opinii w sprawie konsultacji zawierające jej przedmiot, terminy zgłaszania opinii, dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za ich przebieg ze strony Organizatora konsultacji.
  6. Opinia - wypowiedź Uczestnika konsultacji zawierająca stanowisko w sprawie przedmiotu konsultacji
  7. Portal – portal konsultacji społecznych www.konsultacje.soclab.org.pl
  8. Uczestnicy konsultacji – osoby fizyczne i osoby prawne,które dokonały rejestracji na portalu w celu wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dokumentów zamieszczonych na portalu przez Organizatora konsultacji.
  9. Użytkownicy portalu – Uczestnicy konsultacji, Organizatorzy konsultacji, a także inne niezarejestrowane osoby i podmioty korzystające z informacji zamieszczonych na portalu.

II. ZASADY OGÓLNE

1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z funkcji dostępnych na portalu, w tym skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:
a) połączenie z siecią Internet,
b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
d) w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
2. W ramach portalu zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
3. Ogłoszenie o konsultacjach może zamieścić na portalu jedynie zarejestrowany Organizator konsultacji.
4. Administrator ma prawo weryfikować autentyczność danych Organizatora konsultacji i osób występujących w jego imieniu oraz Uczestników konsultacji. Administrator ma prawo wykorzystywać podane dane kontaktowe oraz dane kontaktowe publicznie dostępne w celu skontaktowania się i ustalenia stanu faktycznego.
5. Portal umożliwia Uczestnikom konsultacji zamieszczanie swoich opinii na temat przedmiotu konsultacji oraz zapozanie się z opiniami innych Uczestników konsultacji.
6. Możliwość opiniowania w zakresie przedmiotów ogłoszonych konsultacji mają wyłącznie zarejestrowani użytkownicy, zarówno Uczestnicy konsultacji, jak również Organizatorzy konsultacji.
7. Użytkownicy portalu zobowiązani są do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
8. Użytkownicy portalu akceptują treść Regulaminu, dokonując rejestracji.
9. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.
10. Nazwa portalu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz bazy danych, oraz wszelkie treści zamieszczone na portalu podlegają ochronie prawnej.

III. REJESTRACJA.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA.

1. Rejestracja na portalu następuje poprzez akceptację Regulaminu oraz wprowadzenie do formularza rejestracyjnego prawdziwych, aktualnych, pełnych i prawidłowych danych Użytkownika, w szczególności:
a) w przypadku osoby fizycznej - imię, nazwisko, adres e-mail;
b) w przypadku osób prawnych/instutucji: nazwa instytucji, adres,telefon, email, imię i nazwisko, telefon, email osoby zaangażowanej ze strony instytucji.
Rejestracja lub logowanie umożliwiają zapamiętanie na portalu danych Użytkownika celem dogodniejszego korzystania z portalu.
2. Niedozwolone jest posługiwanie się przez Użytkownika w procesie rejestracji danymi, w tym adresami e-mail innych osób.
2. Nazwa Użytkownika portalu nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, nie może zawierać treści wulgarnych, wprowadzających w błąd bądź w jakikolwiek inny sposób niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.
3. Adres e-mail zarejestrowanych osób fizycznych jest podawany wyłącznie do wiadomości Administratora.
4.Zarejestrowani Użytkownicy portalu oświadczają, iż dane zawarte w formularzu rejestracyjnym, są prawdziwe i zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich.
5. Zarejestrowani Użytkownicy portalu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Administratora, w celu właściwego administrowania portalem, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem portalu.
6. Zarejestrowani Użytkownicy portalu wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących funkcjonowania portalu od Administratora na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej.
7. Zarejestrowanym Użytkownikom portalu przysługuje prawo uzyskania informacji o przetwarzaniu własnych danych, w tym danych osobowych.
8. Zarejestrowanym Użytkownikom portalu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
9. Administrator portalu nie przekazuje ani nie użycza danych Użytkowników portalu innym osobom lub instytucjom z wyjątkiem żądania uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
Zamieszczanie wszelkich treści na portalu przez Użytkownika, a w szczególności zamieszczanie Opinii, odbywa się wraz z jednoczesnym zamieszczeniem nazwy Użytkownika portalu (imię i nazwisko/ nazwa instytucji), który dokonał zamieszczenia danej treści. Pozostałe dane zbierane podczas procedury rejestracji nie są w żaden sposób upubliczniane i udostępniane, chyba że taki obowiązek wynika z przepisów prawa.
10. Wszystkie elementy portalu podlegają ochronie prawnej.
11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, których dokonają Organizatorzy konsultacji lub Uczestnicy konsultacji. W przypadku skierowania roszczeń bądź innych środków prawnych w tym zakresie w stosunku do Administratora przez jakikolwiek podmiot, Organizator konsultacji lub Uczestnik konsultacji zobligowany jest do zwolnienia Administratora z odpowiedzialności w tym zakresie.

III. ZASADY PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH NA PORTALU

1. Organizator zgłasza Ogłoszenie o konsultacjach, korzystając ze swojego Konta. Administrator portalu w ciągu 2 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia Ogłoszenia o konsultacjach podejmuje następujące czynności:
a) akceptuje Ogłoszenie o konsultacjach i dokonuje jego upublicznienia na portalu; albo
b) nie akceptuje propozycji Ogłoszenia o konsultacjach i nie dopuszcza do jego upublicznienia, w przypadku nie spełniania wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Administrator kontaktuje się telefonicznie z Organizatorem konsultacji w celu potwierdzenia zamiaru zamieszczenia na portalu Ogłoszenia o konsultacjach.
3. Czas trwania konsultacji społecznych jest ustalany przez Organizatora konsultacji, z zastrzeżeniem, że nie może być krótszy niż 10 dni roboczych.
4. Organizator konsultacji może dokonywać zmian w opublikowanej konsultacji w porozumieniu z Administratorem Portalu. W zakres możliwych do wprowadzenia zmian wchodzi:
a) przedłużenie czasu trwania konsultacji;
b) poprawianie błędów ortograficznych i językowych;
c) zmiana osoby technicznie odpowiedzialnej za przeprowadzenie Konsultacji ze strony Organizatora konsultacji;
d) dodawanie załączników (dokumentów) wnoszących ważne informacje dla Uczestników Konsultacji.
5. Administrator jest uprawniony do publikowania Ogłoszeń konsultacyjnych przygotowanych przez Organizatora konsultacji.
6. W ciągu 24 godzin roboczych od momentu zgłoszenia Opinii przez Uczestnika konsultacji, Administrator podejmuje następujące czynności:
a) upublicznia Opinię w przedmiocie konsultacji, albo
b) usuwa Opinię i nie dopuszcza do jej upublicznienia, w przypadku nie spełniania wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.
7. Ogłoszenie o konsultacjach i Opinie nie mogą zawierać:
a) treści sprzecznych z prawem lub niniejszym Regulaminem,
b) treści sprzecznych z dobrymi obyczajami (w szczególności obraźliwych, wulgarnych),
c) treści naruszających prawa Administratora,
d) treści naruszających prawa innych podmiotów (w szczególności szerzących nienawiść rasową, obraźliwych dla cudzych uczuć religijnych, godzących w cudzą godność, naruszających cudzą prywatność, inne dobra osobiste lub firmowe),
e) treści naruszających zasady współżycia społecznego,
f) treści reklamowych,
g) wiadomości przesyłanych łańcuszkowo,
h) odesłań do stron www nie mających związku z Przedmiotem konsultacji lub zawierające treści niedopuszczalne w rozumieniu niniejszego Regulaminu,
i) treści naruszających prawa osób trzecich, w tym – prawa autorskie.
8. Obowiązkiem Organizatora konsultacji jest zamieszczenie na portalu odpowiedzi na Opinie dotyczące określonego Przedmiotu konsultacji nie później niż w terminie 40 dni od daty zakończenia Konsultacji.
9. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszeń o konsultacjach i Opinii. Użytkownicy Portalu publikują Ogłoszenia konsultacyjne i Opinie na własną odpowiedzialność.
10. Administrator Portalu ma prawo blokowania dostępu do portalu Użytkownikom portalu dopuszczającym się naruszeń niniejszego Regulaminu i przepisów prawa oraz usuwania Ogłoszeń konsultacyjnych oraz wypowiedzi zawierających treści niezgodne z prawem oraz niniejszym regulaminem.
11. Organizator konsultacji zobowiązany jest do opublikowania informacji o przeprowadzeniu Konsultacji społecznych na portalu w zakresie danego przedmiotu konsultacji na swojej stronie internetowej.

IV. NETYKIETA

1. Założeniem portalu jest tworzenie przestrzeni do dyskusji merytorycznej odnoszącej się do konkretnych zapisów konsultowanych dokumentów, stąd też na portalu należy wypowiadać się bezpośrednio na temat Przedmiotu konsultacji, unikając komentowania wypowiedzi innych Uczestników konsultacji.
2. Wypowiedź Użytkownika portalu nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie może mieć charakteru obraźliwego, zniesławiającego i naruszać dóbr osobistych.
3. W wypowiedziach nie wolno zamieszczać treści o charakterze reklamowym.
4. Nie wolno rozsyłać wiadomości „łańcuszków" ani spamu.
5. Nie należy pisać wielkimi literami, gdyż w internecie oznaczają one krzyk. Wskazane jest stosowanie się do zasad polskiej ortografii i interpunkcji.
6. Nie wolno zamieszczać wypowiedzi szerzących nienawiść rasową, obraźliwych dla cudzych uczuć religijnych, nawołujących do przemocy, godzących w cudzą godność, naruszających cudzą prywatność itp.

VII. POSTANOWIENIA TECHNICZNE I KOŃCOWE

1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Administrator poinformuje o tym Użytkowników portalu poprzez zamieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na portalu, a zarejestrowanych Użytkowników również w drodze korespondencji elektronicznej.
2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia ogłoszenia o zmianie na portalu. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na rozpoczęte i trwające konsultacje społeczne na portalu.
3. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu, jednakże nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nienależyte działanie Portalu i nie udziela jakiejkolwiek gwarancji w tym zakresie.
4.W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Administrator podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
5. W celu usunięcia konta Użytkownik portalu powinien skontaktować się z Administratorem.
6. W razie sporów wynikających z Regulaminu bądź sporów wynikających z działalności Portalu, rozstrzygane one będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Białymstoku.